Træk el-arbejdet i dit hjem fra i skat

Det nye boligfradrag kan give dig et skattefradrag på op til 15.000 kr., når du renoverer eller bygger nyt

(PDF-folder om emnet kan åbnes her

Fra 1. juni 2011 kan du trække op til 15.000 kr. fra i skat, når du får lavet elarbejde i din bolig. Det er kun arbejdslønnen, der kan trækkes fra – du kan altså ikke trække udgifter til forskellige materialer og servicebesøg fra. Skattefradraget svarer til et tilskud på ca. 1/3 af lønudgiften.

Hvilket elarbejde kan du få fradrag til?
Fradragsberettiget arbejde omfatter arbejdslønnen inklusive moms i forbindelse med både istandsættelse og hjælp i og uden for boligen. Skattefradraget omfatter både indvendig og udvendig vedligeholdelse, reparation af helårsboligen samt serviceydelser i hjemmet (f.eks. rengøring og havearbejde). På elområdet kan du få fradrag for følgende typer af arbejde:

  • Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
  • Installation af solfangere og solceller
  • Reparation eller fornyelse af elinstallationer
  • Installation af varmepumper, herunder jordvarme.

Du kan se hele listen over alle ydelser, der er dækket af fradraget på www.skat.dk.

Du kan ikke få fradrag for nogen former for servicearbejde, f.eks. service på varmepumper, olie- eller naturgasfyr. Der gives heller ikke fradrag for installation, reparation eller opgradering af tyverialarm, andre alarmer, sikrings- og kommunikationsinstallationer.

Hvem kan få fradraget?
Personer, der er skattepligtige, og som ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år.

Fradraget kan bruges af personer, der har folkeregisteradresse i boligen, hvor ydelsen/arbejdet er udført på udførelsestidspunktet. Fradraget gælder for personer i lejeboliger, ejerboliger og andelsboliger, det er dog en betingelse, at der er tale om en helårsbolig.

I leje-, ejer- og andelsboliger er fradraget betinget af, at det er beboeren, der har pligt/ansvar for istandsættelsen og betaler for arbejdet.

Du kan kun bruge fradraget, hvis arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret.

Der må ikke være ydet andet offentligt tilskud til arbejdet – f.eks. fra skrotningsordning for oliefyr, dog kan du godt sælge en eventuel energibesparelse til et forsyningsselskab.

Hvad kan du få i fradrag?
Du kan hvert år maksimalt få et skattefradrag på 15.000 kr. årligt. Det svarer til, at et ægtepar eller to samboende kan fratrække udgifter til arbejdsløn inklusiv moms for 30.000 kr. årligt og med et hjemmeboende skattepligtigt barn over 18 år op til 45.000 årligt. Fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag – så skatteværdien af fradraget vil være ca. 5.000 kr. årligt pr. person.

Skattefradraget svarer til et tilskud på ca. 1/3 af lønudgiften. Arbejdet skal være udført og betalt i perioden 1. juni 2011 til 31. december 2013.

Hvordan får du fradraget?
For at kunne benytte fradraget skal du indberette det fradragsberettigede beløb til SKAT med angivelse af, hvem der har udført arbejdet. Det gør du på SKATs hjemmeside www.skat.dk.

Ordningen trådte i kraft den 1. juni 2011, men i begyndelsen vil det ikke være muligt at lave en elektronisk indberetning. Derfor skal du først og fremmest sikre dig, at det udførte arbejde er dækket af ordningen. Herefter gemmer du din faktura og sikrer dig dokumentation for, at du har overført pengene til virksomheden. Når SKAT i løbet af efteråret åbner for den elektroniske indberetning, så skal du for at opnå fradraget sørge for at indberette de køb af ydelser og istandsættelser, der er udført.

Fra midten af 2012 vil SKAT etablere et særligt betalingsmodul som en del af SKATs TastSelv-service. Den kan du logge ind på via NemID.

Husk arbejdslønnen på fakturaen
En betingelse for at få skattefradraget er, at du over for SKAT kan dokumentere, at du har fået udført arbejdet i form af en faktura. Du skal huske, at arbejdslønnen skal fremgå klart og tydeligt af fakturaen, også når der er tale om tilbudsarbejde. SKAT skal også kunne se, hvor meget arbejdslønnen udgør af den samlede opgave. Samtidig skal fakturaen betales ved overførsel til virksomhedens konto. Betaler du kontant eller med check, er du ikke berettiget til fradraget.

Regningen behøver ikke være delt op i forhold til antal personer i hustanden.

Yderligere oplysninger:
www.skat.dk
www.tekniq.dk/boligfradrag